Privacy policy

ARODO BV
Hoge Mauw 740, 2370 Arendonk
RPR Antwerpen (afd. Turnhout) nr. 0436.332.922
BTW BE0436.332.922 (Hierna: “ARODO”, “wij” of “ons”) versie dd. 3 juni 2021.

Jullie vertrouwen in ARODO dragen we zeer hoog in het vaandel. Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op: 

(i)    onze website https://www.arodo.com/nl (hierna genoemd de “Website”) en; 
(ii)    alle andere (commerciële) relaties tussen ARODO en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die ARODO verzamelt, alsook over de wijze waarop ARODO deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
ARODO wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten; 

(i)    de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
(ii)    de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en; 
(iii)    andere toepasselijke bijzondere wetsbepalingen inzake gegevensbescherming.

Het bezoeken van de Website, het aanvragen van een offerte, het invullen van het contactformulier,  het aankopen van enige producten en/of diensten van ARODO, of enige communicatie met ARODO impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop ARODO uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de versiegeschiedenis van de privacy policy, legal disclaimer, algemene voorwaarden en cookie policy van ARODO.

I.    Wie verwerkt uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze Website worden verzameld is de besloten vennootschap “ARODO”, met zetel te 2370 Arendonk (België), Hoge Mauw 740, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer 0436.332.922, BTW BE 0436.332.922. De contactgegevens van ARODO  zijn opgenomen onder Titel X.

II.    De verwerkingsactiviteiten van ARODO

(welke soorten, voor welke doeleinden, op basis van welke rechtsgronden en gedurende welke termijn verzamelt en verwerkt ARODO persoonsgegevens? Worden deze doorgegeven aan derde landen?) 

A.    Algemeen

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (bijv. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events, om bepaalde goederen en/of diensten te kunnen ontvangen door middel van levering). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn. 

In het geval dat het gerechtvaardigd belang van ARODO de rechtsgrond voor verwerking is zoals aangegeven in onderstaande tabellen, zal ARODO altijd:

(i)    de noodzaak van de verwerkingsactiviteit beoordelen in relatie tot het doel van de verwerking (evenredigheidstoets); en
(ii)   beoordelen of u, de betrokkene, redelijkerwijs kon verwachten dat de specifieke verwerking zou plaatsvinden, zodat wij de mogelijke gevolgen van de verwerkingsactiviteit voor uw fundamentele rechten en vrijheden kunnen inschatten.

ARODO streeft er dan ook altijd naar om de impact op uw fundamentele rechten en vrijheden zo veel mogelijk te beperken. Wij kunnen u garanderen dat wij uw persoonsgegevens alleen op basis van een gerechtvaardigd belang zullen verwerken wanneer wij er absoluut zeker van zijn dat er een evenwicht kan worden gevonden tussen uw rechten en vrijheden en onze belangen. Indien geen evenwicht kan worden gegarandeerd, zal ARODO:

(i)    uw persoonsgegevens in die specifieke situatie (voor dat specifieke doel) niet langer verwerken; of
(ii)   een beroep doen op een andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. toestemming).

B.    Verwerkingsactiviteiten betreffende het gebruik van de Website

Wijze van verzameling Persoonsgegevens Doeleinden Rechtsgrond Bewaartermijn
Invullen contactformulier Naam, voornaam, emailadres, telefoon/gsm-nummer, bedrijfsnaam, functie, overige vrijwillig verstrekte persoonsgegevens Beantwoorden vragen Expliciete toestemming 1 jaar
Cookies op de Website (*) IP-adres Surfervaring optimaliseren en personaliseren.  Expliciete toestemming (toestemming kan op elk moment worden ingetrokken voor niet-essentiele cookies)  Afhankelijk van type cookie. Sessie cookies worden onmiddellijk gewist na de browsersessie, andere cookies worden steeds gedurende een bepaalde, proportionele termijn geplaatst.
Aanvragen offerte Naam, voornaam, emailadres, telefoon/gsm-nummer, bedrijfsnaam, functie, overige vrijwillig verstrekte persoonsgegevens Beantwoorden offerte aanvraag, opmaken en versturen offerte Expliciete toestemming 1 jaar
Invullen sollicitatieformulier Naam, voornaam, telefoon/gsm-nummer, emailadres, postcode, CV, motivatiebrief, overige vrijwillig verstrekte persoonsgegevens Selectie en werving van potentiële nieuwe werknemers Expliciete toestemming 1 jaar

(*) Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies verwijzen we naar de cookie policy beschikbaar op onze Website.

ARODO verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal ARODO, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat ARODO toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website. 

C.    Overige verwerkingsactiviteiten van ARODO

Wijze van verzameling Persoonsgegevens Doeleinden Rechtsgrond Bewaartermijn
Communicatie met (toekomstige) zakelijke partners Naam, voornaam, emailadres, telefoonnummer van de contact-persoon Correspondentie via telefoon of email al dan niet om vragen te beantwoorden. Uitvoering van de overeenkomst met ARODO of om op een vraag/verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst te beantwoorden Zolang ARODO en de zakenpartner een zakelijke relatie hebben + 1 jaar na het beëindigen daarvan. 1 jaar indien er geen relatie tot stand is gekomen
 
Communicatie met (toekomstige) klanten Naam, voornaam, emailadres, telefoonnummer van de contact-persoon Correspondentie via telefoon of email al dan niet om vragen te beantwoorden. Uitvoering van de overeenkomst met ARODO of om op een vraag/verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst te beantwoorden Zolang ARODO en de klant een zakelijke relatie hebben + 1 jaar na het beëindigen daarvan. 1 jaar indien er geen klantenrelatie tot stand is gekomen
 
Versturen nieuwsbrief emailadres Informatie verstrekken over (nieuwe) producten en/of diensten van ARODO. Gerechtvaardigd belang voor actieve klanten
Expliciete toestemming voor niet - klanten
Zolang als de klant/ontvanger zich niet heeft uitgeschreven op de nieuwsbrief
Facturatie  Naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer contactpersoon, onderneming, adres  Facturatie Uitvoering overeenkomst 7 jaar (=de wettelijke minimum bewaartermijn)
Sollicitaties  (andere dan via de Website) Naam, voornaam, telefoon/gsm-nummer, emailadres, postcode, CV, motivatiebrief, overige vrijwillig verstrekte persoonsgegevens Selectie en werving van potentiële nieuwe werknemers Expliciete toestemming 1 jaar

III.    Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld? 

ARODO zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in  het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, transport partners, externe IT-consultants, externe marketing-consultants en de met ARODO verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen. 

Indien het noodzakelijk is dat ARODO in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring en de dataverwerkings- of overdrachtsovereenkomst die desgevallend met deze partij zal worden afgesloten. 

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat ARODO uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer ARODO hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van ARODO.
 • Wanneer ARODO of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die ARODO heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

Behoudens in de gevallen als vermeld in dit artikel en in zoverre noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden zoals opgesomd in deze privacy policy,  zal ARODO uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkings-/dataoverdrachtsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

IV.    Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data - overdrachtsovereenkomst, die ofwel; 

(i)    de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten; en/of 
(ii)   Bindende bedrijfsvoorschriften bevatten. Zoals het geval is ingeval gebruik wordt gemaakt van de standaard contractuele clausules, dient de ontvanger van persoonsgegevens/verwerker van ARODO in het derde land, ARODO te garanderen dat een adequaat niveau van naleving van de privacy in het land van de derde partij is gewaarborgd; en/of
(iii)  passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

V.    Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart ARODO uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de tabellen in deze Privacy Verklaring onder ‘II. De verwerkingsactiviteiten van ARODO’.

VI.    Wat zijn uw privacy rechten?

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

Het individu heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking omwille van redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.
De verwerkingsverantwoordelijke staakt onmiddellijk de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van het individu of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens:     
  Het individu heeft steeds recht op toegang tot en inzage van de persoonsgegeven die door de onderneming worden verwerkt. Indien hij hierom verzoekt, zal de onderneming een kopie van deze persoonsgegevens verstrekken;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens:
  Het individu heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten; 
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’):    
  ARODO wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen;
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:    
  Het individu heeft het recht op beperking van gegevensverwerking indien:
  • Hij de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die ARODO in staat stelt om de juistheid te controleren.
  • De verwerking onrechtmatig is en hij zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan.
  • ARODO de persoonsgegevens van het individu niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar deze wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • Hij bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of dit bezwaar gegrond is. 
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens:
  Het individu heeft het recht om de persoonsgegevens die door de onderneming zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm, zodat hij deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke. Dit recht geldt voor zover dit technisch mogelijk is voor de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:
  • Het individu heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking omwille van redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.
  • De verwerkingsverantwoordelijke staakt onmiddellijk de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van het individu of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met sales@arodo.be of uw verzoek te bezorgen via post (zie contactgegevens ARODO onder titel X). 

Indien er redelijke twijfel omtrent uw identiteit bestaat, heeft ARODO het recht om de voorzijde van uw identiteitskaart op te vragen ter identificatie alvorens uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. ARODO erkent echter uitdrukkelijk dat deze niet systematisch de identiteitskaart van de betrokkene in dit kader zal opvragen en dat deze het bewijs enkel gebruikt om vast te stellen of u daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden. Van zodra beiden partijen tevreden zijn met het antwoord op uw vraag zal ARODO het bewijs vernietigen.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier, behalve wanneer de verwerkingsverantwoordelijke het verzoek als kennelijk ongegrond of buitensporig beschouwt (zoals o.m. het geval is bij een herhaaldelijk verzoek). 

Indien en voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, kan ARODO uw contactgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten en/of diensten van ARODO meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van ARODO. 

VII.    Beveiliging persoonsgegevens 

ARODO verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
ARODO zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren onsite en in de cloud met datacenters in de EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van ARODO, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat ARODO in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen. 

VIII.    Update Privacy Verklaring

ARODO is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

De meest recente versie van de Privacy Verklaring is steeds beschikbaar op de Website. Elke update en overeenkomstig het moment van wijziging zal worden toegelicht en weergegeven in de versiegeschiedenis van de Privacy Verklaring, te consulteren via volgende link

IX.    Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. ARODO draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

X.    Contacteer ARODO

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop ARODO uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Via e-mail: sales@arodo.be
of 
Via de post: ARODO BV, Hoge Mauw 740, 2370 Arendonk

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop ARODO deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop ARODO uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dit kan de toezichthoudende autoriteit zijn van (i) uw gewoonlijke verblijfplaats, (ii) uw werkplek of (iii) de locatie van de beweerde inbreuk op de Privacy Wetgeving. De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België    
Tel.: +32 (0)2/ 274 48 00    
E-mail: contact@apd-gba.be